Algemene Voorwaarden De Haandrik
KVK 66227046

Versie mei 2019

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Fotograaf: De Haandrik, Pasbree 51 7103 BW Winterswijk tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de diensten van de fotograaf afneemt en waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaardt u dan onze algemene voorwaarden.
Offerte: Alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)persoon waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen fotograaf en opdrachtgever.
Opdracht: de dienst en/of het product die door de fotograaf geleverd zal worden.
Annuleren: beëindiging of ontbinding van een overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren, email is voldoende, mits de identiteit van de opdrachtgever voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijden bij opdrachtgever.
Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.

Artikel 2. Toepassing

Door het plaatsen van een opdracht zijn automatisch de algemene voorwaarden aanvaard.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Offerte

Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.
Offertes zijn geheel vrijblijvend.
De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum van verzending door de fotograaf.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.
Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.
Cadeaubonnen worden niet voor geld ingewisseld.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

Fotograaf zal de opdracht naar beste eigen technisch en creatief inzicht/vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.
Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen.
Fotograaf levert een door haar te bepalen selectie beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.
Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de fotograaf volledig vrij in de keuze van toeleveranciers en derden met wie de fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdracht te komen.

Artikel 6. Ontwerp

(Bruids)albums worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van fotograaf ontworpen.
Het ontwerp van een album zal binnen 4 weken nadat fotoselectie is gemaakt, digitaal voorgelegd worden.
Opdrachtgever krijgt eenmaal de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp aan te latenbrengen. Een groter aantal wijzigingen en/of wijzigingen op een later tijdstip, zijn enkel tegen betaling mogelijk.
Fotograaf laat albums niet eerder drukken dan opdrachtgever het ontwerp heeft goedgekeurd en na ontvangst van betaling.

Artikel 7. Bestellingen

Het doen van een bestelling houdt in dat opdrachtgever deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.
Fotoproducten (zoals albums, fotoafdrukken, canvas en digitale bestanden) kunnen niet geruild of geretourneerd worden.
Wanneer fotoproducten besteld en betaald zijn, kunnen er geen wijzigingen meer doorgegeven worden.
Beeldmateriaal is persoonlijk van aard en niet weder verkoopbaar.
Fotograaf houdt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.
Tussen het eerder aan opdrachtgever geleverde beeldmateriaal en het gedrukte eindresultaat kunnen kwaliteitsverschillen ontstaan. Fotograaf is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen tussen getoonde voorbeelden en het eindresultaat.

Artikel 8. Levering

Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.
Digitale bestanden worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de opdrachtgever.
Digitale bestanden worden alleen in JPEG geleverd.
Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door fotograaf vastgesteld.
Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende bestanden of product is ontvangen.
Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per gewone post, USB stick en We-Transfer. Alleen aangetekende en verzekerde zendingen kunnen bij schade geclaimd worden. Voor overige beschadigde zendingen kan de fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld.
De verzendkosten van fotoproducten zijn voor rekening van de klant.

Artikel 9. Vergoeding

De fotograaf berekent de gebruikelijk door haar gehanteerde vergoeding.
Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotografen redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan de opdrachtgever.
De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.
Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij expliciet anders vermeld of overeengekomen.
Artikel 10. Betalingsvoorwaarden

Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een elektronische factuur sturen aan opdrachtgever.
Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Een opdracht voor een bruidsreportage is pas definitief na betaling van een vast voorschot van € 350,-.

Artikel 11. Annulering en opschorting

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.
In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf trachten een vervangende fotograaf te vinden, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.
Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden, waarbij de overeenkomst gehandhaafd blijft.
Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

Artikel 12. Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.
Klachten na deze 7 dagen worden niet meer in behandeling genomen.
Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 13. Auteursrecht

Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, indien niet anders overeengekomen.
Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij fotograaf.
Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken ofte verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.
Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sub licenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet in acht te nemen.
Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.
Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.
Indien sprake is van inbreuk op auteursrecht door opdrachtgever, komen alle kostenter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening opdrachtgever.
Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Artikel 14.Portretrecht

Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.
Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden. Fotograaf bespreekt vooraf met de opdrachtgever deze mogelijkheid en laat opdrachtgever een toestemmingsverklaring invullen.
Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf.
Fotograaf is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.
Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade aan de geleverde producten tenzij sprake is van nalatigheid door de fotograaf of de leveranciers waar fotograaf mee werkt.
De aansprakelijkheid is nooit hoger dan het oorspronkelijke factuurbedrag dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

Artikel 16. Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart fotograaf voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan fotograaf toerekenbaar is.
Indien fotograaf uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden fotograaf zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is fotograaf, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van fotograaf en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 17. Overmacht

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de fotograaf opgeschort.
Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen niet mogelijk is, langer duurt dan 2 weken, is ieder van de partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de fotograaf zijn macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van de fotograaf kan worden gevergd. Onder overmacht wordt mede maar niet uitsluitend verstaan: ziekte, ongeval, ernstige (familie) omstandigheden en omstandigheden die niet voorzienbaar zijn.
Indien de fotograaf bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij steeds gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 18. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.
Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 19. Overige bepalingen

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Fotograaf partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

error: Content is protected !!